Pogoda

Zegar

Kalendarz

Dzisiaj jest: 13 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Ida, Hermenegilda, Przemysław

Cytat dnia

Głupi ten, kto głupio robi...

STATUT
Związku Zawodowego „KADRA” przy Przedsiębiorstwie Górniczym  „SILESIA”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ROZDZIAŁ  I
Postanowienia ogólne
§ 1

Związek nosi nazwę: Związek Zawodowy „KADRA” przy Przedsiębiorstwie Górniczym  „SILESIA”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwany dalej „Związkiem”.

§ 2

1.  Zakresem działania „Związku” objęte jest Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz  podmioty powstałe na bazie jej majątku.
2 . Siedziba Związku znajduje się pod adresem: ulica Nad Białką 3,   43-502  Czechowice – Dziedzice.
3.  Związek  działa  na  podstawie  ustawy  z  dnia  21 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. nr 55, poz.234)  zgodnie z  Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ratyfikowanymi Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy i niniejszego statutu.

§ 3

1.  Związek  jest organizacją  samorządną  i  niezależną  w  swojej  działalności statutowej od organów  administracji  państwowej,  samorządu  terytorialnego  oraz  innych organizacji.
2.  Związek  ma  osobowość  prawną  i  działa  przez organy określone w niniejszym Statucie.
3.  Związek  ma  prawo  przystąpić  do  ogólnokrajowego  zrzeszenia   ( federacji)  związków zawodowych.
4.  Związek  może,  w  porozumieniu  z  innymi   związkami  zawodowymi  działającymi  na terenie  zakładu  pracy podejmować  działania w celu obrony  interesów  pracowniczych.
5.  Związek  ma prawo  nawiązywać  kontakty i współdziałać  z  krajowymi i zagranicznymi organizacjami  związkowymi.

ROZDZIAŁ  II
Cele i zadania związku
§ 4

Podstawowym zadaniem związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w Związku pracowników, emerytów i rencistów wobec: pracodawcy, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych pracowników, emerytów i rencistów, którzy nie będąc członkami związku wystąpią o ich reprezentowanie w zakresie:
1.  racjonalnego  zatrudniania  oraz  prawidłowego  kształtowania  praw  i  obowiązków  stron wynikających ze stosunku pracy,
2.  wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pracowniczych,
3.  bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy,
4.  warunków pracy,
5.  świadczeń socjalnych,
6.  ochrony zdrowia i zatrudnienia w warunkach szkodliwych dla zdrowia,
7.  świadczeń z ubezpieczenia społecznego, w tym emerytalno – rentowych,
8.  warunków bytowych i kosztów utrzymania,
9.  popierania  i  inicjowania  wszelkich  działań zmierzających  do  podnoszenia  kwalifikacji zawodowych,
10.  oddziaływanie na rzecz ochrony praw  pracowniczych,  praw  i  wolności  obywatelskich, umacniania  solidarności  w  stosunkach wzajemnych  i  zabezpieczenia  praworządności,
11.  podejmowania  działań  w  zakresie  podnoszenia  rangi  zawodowej  członków  Związku.

§ 5

Związek realizuje swoje cele poprzez:
1.  ochronę  praw członków Związku wobec pracodawcy, organów administracji  państwowej i gospodarczej, organizacji  społecznych i samorządowych oraz organów sądowych w ramach uprawnień związków zawodowych,
2.  sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadku powstania  konfliktów,
3.  prowadzenia działalności gospodarczej,
4.  prowadzenia działalności wydawniczej i szkoleniowej,
5.  partnerskie współdziałanie z prawodawcą oraz organizacjami związkowymi i samorządowymi,
6.  opiniowanie  projektów aktów prawnych i decyzji dotyczących praw i interesów pracowników  przewidzianych  przepisami prawa pracy.

§ 6

W  razie  sporu zbiorowego Związkowi przysługuje prawo podjęcia stosownej formy protestu z zachowaniem ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. nr 55, poz. 236).

ROZDZIAŁ  III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki.
§ 7

1.  Członkiem  Związku  mogą  być  pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych i  innych  jak  również  emeryci i renciści uprzednio zatrudnieni na tych stanowiskach oraz pracownicy czasowo pozostający bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.
2.  Członkostwo  Związku  nabywa  się  i  traci  na  mocy  decyzji  Zarządu  Związku.
3.  Dowodem  przynależności  do  Związku  jest podpisana deklaracja członkowska.

§ 8

Członkostwo Związku ustaje wskutek:
1.  dobrowolnego wystąpienia,
2.  skreślenia z  listy członków na skutek  nie wywiązywania się z  obowiązków  statutowych,
3.  wykluczenia ze Związku,
4.  zgonu.

§ 9

Członek Związku ma prawo:
1.  uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,
2.  wybierać  i  odwoływać  członków  organów  Związku  oraz  być  wybieranym  do  tych organów,
3.  korzystać  z  porad  i  pomocy  prawnej  Związku  w  ochronie  swych  praw  i  interesów pracowniczych,
4.  korzystać   z   pomocy  socjalnej  i   materialnej  Związku   oraz   urządzeń  kulturalnych, sportowych i innych  będących  w  dyspozycji  Związku,
5.  oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku i organów Związku, wnioskować o zmianę organów  lub  odwołanie  członków  tych organów z pełnionych funkcji,
6.  być  na  bieżąco  informowanym  o  wszelkich  decyzjach  i  innych  działaniach  organów Związku,
7.  brać udział w zebraniach, podczas których organy Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby,
8.  występować z wnioskami i postulatami do organów Związku,
9.  brać  udział  we  wszystkich  formach  protestu  organizowanych  przez  Związek.

§ 10

Członek Związku zobowiązany jest:
1.  brać  czynny  udział  w  pracach  Związku,
2.  przestrzegać  postanowień  Statutu  i  uchwał  organów  Związku  oraz  regularnie  opłacać składki  członkowskie,
3.  przestrzegać  zasad  lojalności  i  pomocy  wzajemnej  w życiu związkowym oraz w pracy zawodowej,
4.  chronić  i  pomnażać  własność  Związku.

§ 11

Członek  Związku  może  należeć  do  innego  Związku  Zawodowego.

§ 12

1.  W  przypadku   naruszenia  postanowień   Statutu  lub  naruszenie   zasad   współżycia społecznego  uwłaczającego  godności  członka  Związku,  można  –   po  wysłuchaniu zainteresowanego  –  udzielić  upomnienia  lub  nagany  albo  wykluczyć  ze  Związku.
2.  Kara  upomnienia  lub  nagany  ulega  zatarciu  po  upływie  jednego  roku od  daty jej wymierzenia.

§ 13

1.  Uchwałę o skreśleniu, ukaraniu członka a także zatarciu kary podejmuje  Zarząd Związku.
2.  Od  uchwały  w  sprawie  skreślenia,   ukarania   lub   odmowy   zatarcia  kary  członkowi przysługuje  odwołanie  do  Walnego  Zebrania  w  terminie  14  dni od wręczenia odpisu uchwały.

ROZDZIAŁ  IV
Organy Związku i Komisja Rewizyjna
§ 14

1.  Organami Związku są:
-    Walne Zebranie Członków Związku,
-    Zarząd Związku.
2.  Kadencja organów Związku trwa 4 lata.
3.  Ilość członków organów Związku ustala Walne Zebranie Członków.

§ 15

1.  Organy  Związku  obowiązane  są  strzec  samorządności  i  niezależności  Związku  oraz dobrowolności  członkostwa  Związku.
2.  Organy Związku pochodzą z wyboru. Szczegółowy  sposób  wyborów  określa  Ordynacja Wyborcza  stanowiąca  załącznik  do Statutu.

§ 16

1.  Uchwały organów  Związku  zapadają  zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.
2.  W przypadku braku kworum o którym mowa w § 21 ust. 3 w pierwszym terminie zebrania ustala się w tym samym dniu drugi termin zebrania bez wymaganego kworum.
3.  Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności, w szczególności zobowiązane są informować członków Związku o realizacji  uchwał własnych, zgłoszonych  wniosków i postulatów  oraz planowanych zamierzeniach podejmowanych w interesie załogi.

§ 17

Członek organu Związku jest zobowiązany:
1.  aktywnie uczestniczyć w pracach organów Związku,
2.  reprezentować interesy środowiska, utrzymywać z nimi stałe kontakty, wysłuchiwać uwag, propozycji  członków  Związku oraz przenosić je na  posiedzenia  organów  Związku,
3.  składać członkom  Związku  wyjaśnienia  i  sprawozdania  ze  swej  działalności.

§ 18

1.  Członkowie  organów  Związku  mogą  być odwołani z pełnionych funkcji przed upływem kadencji  w  przypadku  niewypełnienia  obowiązków,   naruszenia   postanowień  Statutu i  obowiązujących  uchwał  Walnego Zebrania Członków Związku.
2.  Odwołanie  następuje  w  drodze  uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  Związku.
3.  Decyzja o odwołaniu z zajmowanej funkcji członka organu Związku winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego.
4.  Rozwiązanie  stosunku  pracy z  członkiem organu Związku może nastąpić wyłącznie przy zachowaniu  przepisów  określonych  w  ustawie  o  związkach  zawodowych.

§ 19

1.  Mandat  członka  organów  Związku  wygasa  przed  upływem  kadencji  w  przypadkach:
-    ustania członkostwa Związku,
-    rezygnacji z mandatu,
-    odwołania w trybie określonym w § 18 Statutu,
-    niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
2.  W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu zwolnioną funkcję pełni członek, który został wybrany na Zebraniu zwykłą większością głosów.
3.  W razie zmniejszenia się liczby członków organu Związku do stanu poniżej 50 %  składu osobowego – przeprowadza się wybory uzupełniające na Walnym Zebraniu.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU.
§ 20

1.  Najwyższym  organem  Związku  jest  Walne  Zebranie  Członków  Związku.
2.  Walne   Zebranie   zwołuje   Zarząd   Związku   minimum  raz  w roku  jako  zebranie informacyjno – sprawozdawcze.
3. W  Walnym  Zebraniu  biorą  udział  z głosem decydującym wszyscy członkowie Związku, a w tych organizacjach gdzie ilość członków  przekracza  200  osób,  Delegaci wyłonieni  według  zasad opracowanych  przez  Zarząd  Związku.

§ 21

1.  Walne  Zebranie  Członków Związku:
1) –  ustala  program  działania  Związku,
2) –  rozpatruje  i  zatwierdza  sprawozdania  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej,
3) –  uchwala  Statut  i  zmiany   Statutu  Związku,  z  wyjątkiem  sytuacji  określonej  w § 23, ust. 2   pkt 13,
4) –  ustala  skład  liczbowy i wybiera oraz odwołuje w głosowaniu tajnym przewodniczącego i  członków  Zarządu  Związku  oraz  członków  Komisji  Rewizyjnej,
5) –  określa   ogólne   zasady   gospodarki   finansowej   i   majątkowej,   wysokość   składki członkowskiej,  zatwierdza  budżet Związku,  zatwierdza  preliminarz  budżetowy, 
6) –  rozpatruje  wnioski  i  postulaty,
7) –  rozpatruje  odwołania członków Związku od uchwał Zarządu Związku dotyczących tych członków,
8) –  decyduje  o  rozwiązaniu  Związku,
9) – na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia absolutorium Zarządowi Związku,
2.  W głosowaniu  nad  udzieleniem  absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Związku,
3.  Uchwały Walnego Zebrania w sprawach  określonych w  § 21 ust. 1 pkt 3, 4  zapaść  mogą wyłącznie  w obecności  co  najmniej  50 %  uprawnionych  do głosowania.

§ 22

Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Związku, Zarząd Związku obowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku nie później niż w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku.

ZARZĄD ZWIĄZKU

§ 23

1.  Zarząd  Związku  składa  się  z  minimum  5 członków.  W skład jego wchodzą: przewodniczący,  wiceprzewodniczący  i  członkowie.
2.  Zarząd  Związku  kieruje  bieżącą  działalnością  Związku  a  w  szczególności:
1) –  realizuje  uchwały  Walnego  Zebrania Członków,
2) –  współdziała   na   zasadzie    partnerstwa   z   pracodawcą   oraz    innymi   organizacjami związkowymi   we    wszystkich   sprawach   dotyczących   warunków  pracy  i  bytu członków  Związku,
3) –  zwołuje  Walne  Zebranie  Członków  Związku.  Termin  Walnego  Zebrania  Członków Związku oraz porządek obrad podaje do wiadomości członków Związku nie później niż na  2 tygodnie  przed  datą  rozpoczęcia  obrad,
4) –  zarządza  majątkiem  związku,
5) –  powołuje  w  zależności  od  potrzeb  sekcje,  komisje  i  zespoły  problemowe,
6) –  przyznaje  zasiłki  oraz udziela  pomocy  finansowej  członkom  Związku,
7) –  ustala  i  kieruje  zbiorowymi  działaniami  Związku,
8) –  ogłasza  i  organizuje  stosowne  formy  protestu,
9) -  decyduje  o  utworzeniu  i  wysokości  pomocy  finansowej  w przypadku  podjęcia  akcji strajkowej lub  utraty  pracy  przez  członka  Związku,
10) - reprezentuje  Związek  w  stosunkach z  zakładem  pracy,
11) - podejmuje  decyzje  w  sprawach  nie  określonych  Statutem,
12) - udziela  pełnomocnictw,
13) - w przypadku dalszych zmian organizacyjnych w górnictwie powodujących konieczność Zmian  Statutu  Związku, wprowadza się stosowne zmiany  w Statucie  w formie uchwał Zarządu  oraz zgłasza  się  je  do  KRS.

§ 24

Zarząd  Związku  zbiera  się  w  zależności  od  potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 25

Do  zadań  Komisji  Rewizyjnej  należy:
1) –  kontrolowanie  działalności  Zarządu  Związku  oraz  realizacji  uchwał   organów związkowych  a  ponadto  gospodarki  finansowej  i  majątkowej  związku,
2) –  przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Związku sprawozdań ze swej działalności,
3) –  ocena  projektów  preliminarzy  budżetowych  i  sprawozdań  z  realizacji  budżetu oraz przekazywanie  Zarządowi  uwag  i  wniosków  w  tym  zakresie,
4) –  w  razie  stwierdzenia w  zarządzaniu majątkiem Związku niezgodności ze Statutem lub przepisami   Statutu,   jak    również   niewłaściwego  zabezpieczenia  majątku,  Komisja Rewizyjna  niezwłocznie  powiadamia  o  tym  członków  Zarządu  Związku,
5) –  składanie  wniosków  o odwołanie  członków  Zarządu  z pełnionej  funkcji na podstawie § 18 ust. 3  i  zawieszenia  ich  w czynnościach do  czasu podjęcia decyzji przez uprawnione  organy.

§ 26

1.  Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3 członków.
2.  Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3.  Posiedzenia Komisji powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał.
4.  Wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku.
5.  Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach organów Związku.
6.  Członkowie Komisji nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Związku.

ROZDZIAŁ V
Reprezentowanie Związku

§ 27

Do reprezentowania Związku w sprawach dotyczących Związku upoważniony jest Zarząd oraz pełnomocnicy w ramach umocowania.

§ 28

Związek może ustanawiać pełnomocników spośród członków organów Związku jak również spośród   osób   nie   będących   członkami  organów  Związku  do składania  w  jego  imieniu wiążących  oświadczeń  woli.


§ 29

Do składania w imieniu Związku oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań i zawierania umów, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, względnie pełnomocników działających w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

§ 30

W sprawach przekraczających zakres uprawnień Zarządu, a zwłaszcza nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji środków majątkowych wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków Związku.

ROZDZIAŁ  VI
Majątek Związku
§ 31

1.  Majątek Związku powstaje:
1) –  ze składek członkowskich,
2) –  z dotacji, darowizn i zapisów,
3) –  z   dochodu   z   organizowanych   przez   Związek  imprez   kulturalno – rozrywkowych i sportowych oraz prowadzonej przez Związek Działalności gospodarczej i wydawniczej.
2.  Zarząd  –  majątkiem  Związku  nie  może  naruszać  przepisów  finansowych.

§ 32

1.  Składka  członkowska  jest  potrącana  z  miesięcznych  zarobków  członka  w  wysokości ustalonej  przez  Walne  Zebranie  Związku.
2.  Prawidłowo  pobrana  składka związkowa  nie  podlega  zwrotowi.

§ 33

Majątek  Związku  służy  realizacji  i  finansowaniu  działalności  statutowej Związku.

§ 34

1.  Działalność  Związku  realizowana  jest  na  podstawie  budżetu uchwalonego  na  okres roczny.
2.  Sprawozdanie   Zarządu   Związku  z  wykonania  budżetu  zatwierdza  Walne  Zebranie Członków  Związku.

§ 35

Za właściwe zarządzaniu i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność osoby działające za Związek.

ROZDZIAŁ  VII
Postanowienia końcowe

§ 36

1.  Do stażu Związkowego zalicza się:
1) – okres przynależności do innych Związków zawodowych,
2) – czas odbywania służby wojskowej,
3) – przerwy w pracy z tytułu urlopu bezpłatnego i wychowawczego, czas pozostawiania bez pracy  z  wyjątkiem,  gdy  stosunek  pracy został  rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika lub przez porzucenie pracy.
2.  Decyzję o zaliczeniu stażu związkowego podejmuje Zarząd Związku po opłaceniu przez członka Związku składki za okres przerwy przynależności związkowej.

§ 37

Przystąpienie Związku do Zrzeszenia Związków Zawodowych lub ogólnokrajowej organizacji międzyzwiązkowej może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Związku.

§ 38

Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku podjęte większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów.

§ 39

1.  Czynności  związane  z  likwidacją  Związku  dokonuje  Komisja  Likwidacyjna powołana przez  Walne  Zebranie  Członków  Związku.
2.  Z przeprowadzonych czynności  likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się  w  Sądzie.

§ 40

1.  Zarząd Związku posługuje się pieczątką z napisem:
Związek Zawodowy „KADRA”  przy PG „SILESIA”  Sp. z o.o.
43-502 Czechowice – Dziedzice,  ulica  Nad Białką 3.
Nazwa i znak graficzny Związku  jest  jego  wyłączną własnością i podlega ochronie prawnej.

§ 41

W sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Statucie rozstrzyga Walne Zebranie Członków Związku.

§ 42

Statut uchwalono w dniu 06.03.1995 r.
Zmiany w Statucie Związku wprowadzono Uchwałą nr 1 z dnia 22.06.2004 r.
Zmiany w Statucie Związku wprowadzono Uchwałą nr 1 z dnia 15.10.2010 r.
Zmiany w Statucie Związku wprowadzono Uchwała nr 42/VI/12 z dnia 12.03.2012 r.

Nasi partnerzy:    Partner 1      Partner 1      Partner 1       Partner 1

Joomla Templates - by Joomlage.com