Pogoda

Zegar

Kalendarz

Dzisiaj jest: 13 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Ida, Hermenegilda, Przemysław

Cytat dnia

Głupi ten, kto głupio robi...

Zgodnie ze Statutem ZZ Kadra:

§ 20

1.  Najwyższym  organem  Związku  jest  Walne  Zebranie  Członków  Związku.
2.  Walne   Zebranie   zwołuje   Zarząd   Związku   minimum  raz  w roku  jako  zebranie informacyjno – sprawozdawcze.
3. W  Walnym  Zebraniu  biorą  udział  z głosem decydującym wszyscy członkowie Związku, a w tych organizacjach gdzie ilość członków  przekracza  200  osób,  Delegaci wyłonieni  według  zasad opracowanych  przez  Zarząd  Związku.

§ 21

1.  Walne  Zebranie  Członków Związku:
1) –  ustala  program  działania  Związku,
2) –  rozpatruje  i  zatwierdza  sprawozdania  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej,
3) –  uchwala  Statut  i  zmiany   Statutu  Związku,  z  wyjątkiem  sytuacji  określonej  w § 23, ust. 2   pkt 13,
4) –  ustala  skład  liczbowy i wybiera oraz odwołuje w głosowaniu tajnym przewodniczącego i  członków  Zarządu  Związku  oraz  członków  Komisji  Rewizyjnej,
5) –  określa   ogólne   zasady   gospodarki   finansowej   i   majątkowej,   wysokość   składki członkowskiej,  zatwierdza  budżet Związku,  zatwierdza  preliminarz  budżetowy, 
6) –  rozpatruje  wnioski  i  postulaty,
7) –  rozpatruje  odwołania członków Związku od uchwał Zarządu Związku dotyczących tych członków,
8) –  decyduje  o  rozwiązaniu  Związku,
9) – na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia absolutorium Zarządowi Związku,
2.  W głosowaniu  nad  udzieleniem  absolutorium nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Związku,
3.  Uchwały Walnego Zebrania w sprawach  określonych w  § 21 ust. 1 pkt 3, 4  zapaść  mogą wyłącznie  w obecności  co  najmniej  50 %  uprawnionych  do głosowania.

§ 22

Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Związku, Zarząd Związku obowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku nie później niż w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku

Nasi partnerzy:    Partner 1      Partner 1      Partner 1       Partner 1

Joomla Templates - by Joomlage.com